Les Borges inicia el concurs de projectes per a construir un Teatre Municipal

07/03/2018

L’Ajuntament de les Borges ha aprovat aquesta setmana el Ple de clàusules administratives particulars reguladors del Concurs de Projectes per l’adjudicació d’un contracte de serveis per la redacció del projecte bàsic i executiu d’un Teatre Municipal polivalent al municipi.

L’objectiu d’aquest concurs és seleccionar la proposta arquitectònica més avantatjosa, en conjunt, per escollir el candidat guanyador del concurs i adjudicar-li el contracte de serveis per la redacció del projecte bàsic i d’execució.

El contracte inclou la gestió o realització de totes les despeses directes i indirectes, proves i estudis, aixecaments topogràfics i informes previs necessaris per a la redacció del projecte i les despeses de visat dels documents. així, el plec de clàusules del projecte contempla, entre altres, que estarà emplaçat al carrer Borges del Camp, número 33, en un solar de 1.460,20 metres quadrats de superfície. També especifica que haurà de disposar d’una capacitat aproximada de 360 seients i flexibilitat d’ús, per a funcionar també com a auditori, sala de ball, entre altres usos firals complementaris.

Igualment, especifica que tindrà una graderia plegable, escenari telescòpic de 2 nivells amb acústica variable, un “office” per a cafeteria, entre altres usos, per un pressupost indicatiu d‘1.750.000 euros, IVA inclòs.

La primera tinent d’alcalde, Núria Palau, ha exposat que “aquest és un equipament molt necessari per a una capital com les Borges, donada la congestió i característiques actuals dels pavellons poliesportius del municipi, que ara desborden molt sovint la seva capacitat, i no ens deixen realitzar-hi determinades activitats culturals uqe requereixen unes característiques concretes com les que tindrà aquest futur Teatre Municipal polivalent, i que tenim present que ens vam comprometre a fer en la campnya electoral”.

El concurs de projectes, que està previst que la setmana vinent es publiqui al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Lleida i al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament, fet que activarà el termini de 21 dies naturals per a presentar-s’hi, constarà de dues fases, en la primera de les quals es seleccionaran els tres candidats amb major puntuació, que passaran a la segona fase. Per a la valorar les proposicions de la segona fase i determinar del guanyador o guanyadora de la primera fase del concurs es seguirant els següents criteris: la puntuació màxima és de 100 punts, segons la capacitat de disseny i qualitat arquitectònica (fins a 50 punts); l’experiència del licitador en la redacció de projectes executius similars als de l’objecte del concurs (fins a 30 punts); i l’experiència del licitador en l’elaboració de projectes d’edificis energèticament eficients (fins a 20 punts).

El pressupost total d’aquest concurs inclou els premis a atorgar al segon i tercer finalista participants en la segona fase, per import de 1.500 euros, IVA exclòs, i 1.000 euros, IVA exclòs, respectivament. Així, el valor estimat del contracte per a la redacció del projecte derivat del present concurs, ascendeix a la quantitat global de 88.500 euros, més IVA, ja que a banda dels premis, ha d’incloure un pressupost màxim per a la redacció del projecte executiu, adjudicat al guanyador del concurs de 86.000 euros.

En relació al termini i durada del contracte, es preveu que el projecte bàsic i la llicència ambiental triguin 2,5 mesos. Pel que fa a l’estudi de Seguretat i Salut, els documents de Medi Ambient, el projecte executiu i d’instal·lacions i Certificació Energètica, Equipament, Mobiliari i Senyalística, inclòs el seguiment de producció i muntatge, el document d’adequació a la llei de prevenció d’incendis i d’espectacles públics i activitats recreatives, el pla d’autoprotecció i l’inicial de conservació i manteniment de l’edifici triguin 5 mesos més.

Les proposicions s’hauran de presentar la Registre General de l’Ajuntament de la població en el termini fixat, de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres. També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de presentació d’ofertes establert.

Infolleida