7,5 M€ per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

17/03/2020

Preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes -persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del coronavirus en l’activitat econòmica. Per rebre l’ajuda, els autònoms han de figurar d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries n’han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquest ajut s’ha d’estar donat d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i s’ha de tenir el domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de 2019. En el cas de les persones amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Infolleida