Les Borges aprova definitivament les Ordenances Fiscals pel 2023 i dona llum verda a l’Ordenança Municipal per a l’Estalvi d’Aigua

23/12/2022

El consistori de la capital garriguenca suma noves bonificacions per garantir el lloguer social i la inclusió de les persones amb mobilitat reduïda

El Ple Extraordinari i Urgent de l’Ajuntament de les Borges Blanques d’aquest dijous, 22 de desembre ha aprovat definitivament les Ordenances Fiscals per al 2023, després que el passat 27 d’octubre el ple donés llum verda a la modificació de set ordenances fiscals, de les 31 que hi ha al consistori. Serviran, entre altres coses, per afegir una bonificació del 95% de l’IBI als habitatges destinats al lloguer social, per sumar una bonificació del 90% de l’ICIO per les construccions que afavoreixin l’accés de les persones amb mobilitat reduïda, i per garantir la gratuïtat de la recàrrega de vehicles elèctrics per a les persones empadronades a les Borges fins a finals del 2023.

D’altra banda, el Ple ha aprovat l’Ordenança Municipal per a l’Estalvi d’Aigua, que servirà per regular la incorporació i utilització de sistemes d’estalvi d’aigua als edificis i construccions, així com a les piscines i zones verdes. Alhora, la nova ordenança preveu el règim jurídic aplicable en situació d’excepcionalitat o d’emergència en sequera. Igualment, es tracta d’una iniciativa que afavorirà l’Ajuntament a l’hora d’obtenir subvencions per construir un nou dipòsit d’aigua.

 

Les al·legacions a les ordenances

Durant el període d’exposició pública, el grup de Borges per la República ha presentat quatre al·legacions a les ordenances fiscals, que finalment han estat desestimades. En primer lloc, proposaven reduir l’IBI d’habitatges, comerços, magatzems, indústries i sòl sense edificar en funció del valor cadastral de cada immoble, la qual cosa no està permesa per llei, i també demanaven incrementar l’IBI al 10% dels comerços amb més valor cadastral, la qual cosa s’ha considerat que suposaria un perjudici per al comerç i la indústria borgenca.

En segon lloc, el grup de Borges per la República demanava una modificació de l’Import sobre Activitats Econòmiques i s’ha hagut de desestimar en la mesura que no es poden presentar al·legacions a ordenances que no s’han modificat. En tercer lloc, el grup demanava bonificar l’ICIO a les persones que instal·len plaques solars, i l’Equip de Govern l’ha desestimat en la mesura que suposaria un greuge comparatiu pel gran volum de veïns i veïnes que ja n’han col·locat, i també si es té en compte que ja es bonifica l’IBI al 50% durant cinc anys per la col·locació de plaques solars.

En quart i darrer lloc, Borges per la República demanava establir les quotes de la recollida d’escombraries en funció del tipus d’habitatge i el nombre de persones que hi viuen, i l’Equip de Govern l’ha desestimat en la mesura que no es disposa de cap padró per tipus de famílies o habitatges per poder fer aquesta diferenciació en la taxa. En aquest sentit, el consistori repercuteix a la ciutadania, el comerç i els habitatges, de forma equitativa, l’import de la taxa d’escombraries, que gestiona el Consell Comarcal de les Garrigues.

 

Bonificacions en l’IBI i en l’ICIO

Entre les ordenances fiscals que l’Equip de Govern ha aprovat destaca una modificació en l’ordenança fiscal número 1, que regula l’Impost sobre béns immobles (IBI), per afegir una bonificació del 95% de la quota per als béns immobles destinats al lloguer social. En segon lloc, s’ha aprovat una modificació de l’ordenança número 5, que regula l’ICIO, que servirà per afegir noves exempcions i bonificacions fiscals. En aquest sentit, sumaran bonificacions les obres que siguin declarades pel Ple de l’Ajuntament com d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l’ocupació. En aquest sentit, el percentatge de bonificació passa del 70 al 80% en el cas que l’actuació s’executi sobre un bé titularitat d’una entitat de caràcter públic i del 65 al 80% en cas que sigui una entitat privada sense ànim de lucre, mentre que es manté un 35% de bonificació quan l’actuació s’executi sobre un bé titularitat d’una persona o entitat diferent d’aquestes.

Igualment, el consistori afegirà, a iniciativa de l’Equip de Govern, una bonificació del 90% a les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones discapacitades amb mobilitat reduïda, i la mateixa bonificació per a les construccions, instal·lacions i obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

En tercer lloc, destaca una modificació de l’ordenança número 31, que és la que regula el preu públic pel servei de recàrrega de vehicles elèctrics a les estacions públiques, per establir el preu públic, de 0,40 €/kWh, per a totes les persones que en vulguin fer ús, i també per eximir del pagament d’aquest preu a totes les persones empadronades a les Borges que siguin titulars de vehicles elèctrics o híbrids, fins al dia 31 de desembre de 2023.

 

Redefinició de l’organització del CEI i altres ordenances

En quart lloc, també s’han aprovat definitivament diverses modificacions en l’ordenança número 27, que permetran redefinir l’organització del Centre d’Empreses Innovadores. Es modifica el preu de l'arrendament, que passarà a tenir un cost fixe de 4 euros el metre quadrat durant els 3 primers anys, i un euro addicional per metre quadrat en les pròrrogues, entre altres coses. En cinquè lloc, es modifica l’ordenança fiscal número 3, que regula l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, que permetrà que, d’ara endavant, els vehicles de gas rebin la mateixa bonificació que els híbrids, del 50% per un període de 2 anys. En sisè lloc, es durà a terme una modificació en l’ordenança número 7, que regula la taxa per l’ocupació de vies i terrenys d’ús públic per eliminar denominació de ‘productes de temporada’, i

qualsevol parada amb objectius comercials haurà de pagar la mateixa taxa. En setè lloc, es modifica l’ordenança número 18, que regula la taxa per recollida d’escombraries i, en aquest sentit, hi haurà un increment dels costos al voltant del 10% a causa de la pujada del preu dels carburants, que repercuteix en el preu d’aquest servei.

Infolleida